I½nän AwK§Ä

s{]^.kn.Pn.sN´macm£³

sNbÀam³

9746442557

---------

sshkvsNbÀam³

9495603040

sImfthen apcfo[c³

sk{I«dn

9447377835,9400808585

]n.Un.iymw Zmkv

tPmbnâvsk{I«dn

9895378996, 2488921

_n.Un.H

{SjdÀ

2489600

Fkv.iÀ½ Fw.FÂ.F

sa¼À

9846054054

kocn amÌÀ

sa¼À

9961170748

thWp Im¡\mS³

sa¼À

9562956590

kn.hn.at\mPvIpamÀ

sa¼À

9946810719, 2418132

amÀ«n³ tXm¸nÂ

sa¼À

9447746259, 24892

]n.F.apl½Zv _mh

sa¼À

9847999066, 2488540

Pn._n.`«v

sa¼À

2489780

Sn.Fw.kpIpamc]nÅ

sa¼À

9961204492,2494101

sI.ssh.tZhkn¡p«n

sa¼À

9447604188, 2493872

tPmk^v ]\¡Â

sa¼À

9037216501, 2489883

B\µhÃn sNø³

sa¼À

9496045770

H.sI.hnPbe£van

sa¼À

9446586743

Fw.Fkv.jmPn

sa¼À

9446586743

hn.sI.CIv_mÂ

sa¼À

9447155027

kn.Un.tZinI³

sa¼À

9895865164

Nn¶½ [À½³

sa¼À

9747473955

PyqUv ]pfn¡Â

sa¼À

9388468729

kmPp ta\mt©cn

sa¼À

9388609091

Zmkv tIma¯v

sa¼À

9446769500

Sn.Pn.hnPb³

sa¼À

9947224809

സഹോദര൯ അ¿പ്പ൯

സാമൂഹിക പരിഷ്ക൪ത്താവ്, ചി´ക൯, പ(ത(പവ൪ത്തക൯, രാഷ്(ടീയ (പവ൪ത്തക൯

സഹോദര൯ അ¿പ്പ൯

sNdmbnbn Ip¼f¯p]d¼v  F¶ Xdhm«n sIm¨mhp sshZytâbpw `mcy D®qenbptSbpw H³]Xmas¯ Ip«mbmbn P\n¨p. 1889 BKÌv 22 \v Ifcnbnepw kzImcykv¡qfnepw ]Tn¨Xn\ptijw ]dhqÀ Cw¥ojv sslkv¡qfn tNÀ¶p.slUv amÌdmbncp¶ cmahÀ½X¼msâ kzm[o\¯n [mcmfw \à ]pkvXI§Ä A¶v hmbn¡m\nSbmbn. kmaqlycmjv{Sob ZÀi\§fn Xm¸cyw P\n¡p¶X§ns\bmWv. kv¡qÄ ss^\ Ignªtijw tImgnt¡mSv _n.Pn.Fw.tImtfPn \n¶v CâÀaoUnbÁv Pbn¨p. AXn\ptijw Xncph\´]pcw almcmPmkv tImtfPn \n¶v _n.F Pbn¨p. _n.F Pbn¨ tijw kz´w \m«nse bqWnb³ sslkv¡qfnepw Xncph\´]pcw Nmem kv¡qfnepw A¿¸³ Iptd¡mew A²ym]I\mbncp¶p. Xncph\´]pc¯v A²ym]I\mbncp¶t¸mÄ \nba]T\hpw \S¯n. AXn\nSbv¡pXs¶ {io \mcmbWKpcphnsâ A\pbmbnbmbn kmaqly {]hÀ¯\¯n Bണ്ടnd§n. 1917 sabv amk¯n sNdmbnbn h¨v an{it`mP\w \S¯n. AXnsâ ^eambn Iptd¡mew {`jvS\m¡s¸SpIbpw ]peb³ A¿¸³ F¶v hnfn¡s¸SpIbpw sNbvXp. FXnÀ¸pIfm A¿¸sâ BXvahocyw Bfn¡¯pIbmWv Dണ്ടmbXv. Hcp sImSp¦mÁpt]mse cmPy¯nsâ FÃm `mK§fnepw At±lw NpÁn k©cn¡pIbpw PmXns¡Xncmb {]t£m]W§Ä  kwLSn¸n¡pIbpw sNbvXp. {]kwK§Ä,  eLpteJIÄ F¶nhbneqsS \ho\\mib§Ä imkv{Xob ho£W¯neqsS P\§Ä¡nSbn {]Ncn¸n¨p. PmXncm£kZl\w t]mepÅ {]IS\§fneqsS P\§sf IÀ½ Ipiecm¡n¯oÀ¯p. ChsbÃmw IqSntNÀ¶v cq]s¸«XmWv ktlmZc {]Øm\w. AXnsâ apJ]{Xambn ‘ktlmZc³’ XpS§n 1917 Â. BZÀi§fn \n¶v hyXnNen¡msX B ]{Xw 1956 hsc \S¯n.
‘bpIvXnhmZn’ amknI 1929  Bcw`n¡p¶Xn\v ap³ssIs¿Sp¯Xv sI.A¿¸\mWv. At±lw AXnsâ ]{Xm[n]kanXn AwKhpambncp¶p. sXmgnemfnIÄ¡pthണ്ടn ‘the¡mc³’ F¶ Hcp ]{Xhpw Iptd¡mew \S¯n. 1940 apX 1943 hsc A¿¸³ Fkv.F³.Un.]n. tbmKw {]knUâmbncp¶p.
sIm¨nbnepw ]n¶oSv XncpsIm¨nbnepw sI.A¿¸³ \nbak`mwKhpw a{´nbpambncp¶p. Imcy£aambpw  \oXn ]qÀhambpw Imcy§Ä \nÀhln¡p¶ Imcy¯n At±lw amXrIbmbn IcpXs¸Sp¶p.
ktlmZc{]Øm\w XpS§nbImew apX¡pXs¶ [mcmfw eLpteJ\§fpw Npcp¡w ]ZyIrXnIfpw  At±lw cNn¨pt]m¶p. 1920 Ifn P\§Ä¡nSbn Ah hfscb[nIw {]Ncn¨Xpaqew ho£W]camb Hcp hn¹hw Xs¶ tIcf¯n kw`hn¨p. aX¯n\pw PmXn¡pw FXncmbn   imkv{Xobho£Ww {]Ncn¡m\mWv apJyambpw At±lw bXv\n¨Xv. AXpsImണ്ടv B[p\nI tIcf¯nsâ {kjvSm¡fn At±lw anI¨ hmKvaobpw Icp¯\mb Fgp¯pImc\pambncp¶p. ‘ktlmZcsâ Ipdn¸pIÄ’ tIcf¯nepw ]pd¯pw BZcthmsS {i²n¡s¸«pt]m¶p. 1968 amÀ¨v 6 mw XobXn ktlmZc³ A¿¸³ A´cn¨p.
A¿m¡p«n PUvPnbpsS aIÄ ]mÀhXnbmWv sI.A¿¸sâ [À½]Xv\n. AhÀ¡v Hcp aI\pw Hcp aIfpw Dണ്ടv. aI³ tUm.kpKX³ Cw¥ണ്ടn ØncXmakam¡nbncn¡p¶p. aIÄ sFj tKm]meIrjvW³ FdWmIpf¯pXs¶ Ignbp¶p.

PohnXhpw {]hÀ¯\hpw

teJ\§Ä

kmaqlnI \thm°m\hpw ktlmZc {]Øm\hpw
]n.kpPmX³

    kJmhv F¶ hm¡v tIÄ¡p¶Xn\v ImÂ\qÁmണ്ടp ap³]v BZÀiam\hobXsb A`nkwt_m[\ sNbvXv sImണ്ടv  aebmfn¡cbn ktlmZc³ F¶ ]Zw apg§n. AXv tIhew Hcp hm¡v am{Xambncp¶nÃ. ktlmZc kwLw F¶Xv Hcp {]Øm\¯nsâ  t]cmbncp¶p. 1917 sabv 29 mw XobXn FdWmIpfw PnÃbnse Xoc{]tZiamb sNdmbnbnemWv  ktlmZc kwLw cq]w sImണ്ടXv.
sI.A¿¸³ _n.F. DÄs¸sS ]{´ണ്ടv bphm¡Ä tNÀ¶v Bcw`n¨ B {]Øm\w {io \mcmbWKpcp XpS¡an« kmaqlnI \thm°m\ kwc`§fpsS AÀ°h¯mb XpSÀ¨bmbncp¶p.
Nn´mtijnbpw Imcy{]m]vXnbpw CW§nb Hcp sNdp¸¡mc³ F¶ \nebn sI.A¿¸³ t\cs¯ Xs¶ {io\mcmbWKpcphnsâ {i²bnÂs¸«ncp¶p. _ncp[[mcnbmb kt´mjw Adnbn¡m³ A¿¸³  ,Beph AssZzXm{ia¯n hn{ian¡pIbmbncp¶ Kpcphns\ kµÀin¨p.am¼g¯nsâ a[pcw \o«ns¡mണ്ടv Kpcp A¿¸³._n.F. sb A`n\µn¨p. kw`mjW¯n\nSbn Kpcp ]dªp. “PmXn t]mIWw A¿¸, AXns\s´¦nepw sNbvtX ]Áq”. PmXnt{iWnbn sXm«papIfnse¶p IcpXp¶hcpsS  H¸w tNcp¶XneÃ, XmdgbpÅhcpsS IqsS tNÀ¡p¶nemWv alXzw. F¶ Kpcphnsâ D]tZiw kµÀi\w Ignªp aS§pt¼mÄ A¿¸sâ DÅn apg§ns¡m¡ncp¶p. H¶mw temIbp²w \S¡p¶p. djybn se\nsâ t\XrXz¯n I½yqWnÌv hn¹hw Act§dp¶p.temIw Hcp `oIcmhØbnemsW¶v \m«n Hcp D¶X hnZy`ymkw kn²n¨ hncense®mhp¶ sNdp¸¡mÀ¡v Adnbmw. se\n³ djybn \S¯ns¡mണ്ടncn¡p¶sXs´¶v  hkvXp \njvSambn Adnbphm³ hgn H¶panÃ.sNdmbn {Kma¯ntem  sIm¨n \m«pcmPy¯ntem, ‘Ch³ Z sSdn_nÄ’ Fs¶mcp IY]m{XanÃ.F¶m kmalnI hyhØ AXnepw `oIcamsW¶v A¿¸³ Xncn¨dnªp.s]mXphgnbn \S¡m³ kzmX{´anÃm¯hÀ ,A\mNmc§fpw ZpcmNmc§fpw sImണ്ടv tIm« sI«n a\pjys\ PohnX¯nsâ s]mXp[mcbn \n¶pw AIÁp¶hÀ. PmXn hnthN\sa¶ `oIcmhØ. “ ZmÁv Cukv tama sSdn_nÄ Zm³ Cuh³ Z sSdn_nÄ” F¶v A¿¸³ Xncn¨dnªp.{Kma¯nse kam\ Nn´mKXn¡mcmb bphm¡sf kwLSn¸n¨v ,
temIØnXnbpw X§Ä¡p NpÁpapÅ kmaqlnI ØnXnbpw hnhcn¨psImണ്ടv KpcpkzmanbpsS D]tZiw A¿¸³ [cn¸n¨p. _n.f¡mc\pw {Kma¯nse A²ym]I\pamb A¿¸³ amÌdpsS hm¡pIÄ {KmaoW  bphm¡sf kzm[o\n¨p. PmXn hnthN\¯m ]ckv]cw Iണ്ടm hgnamdnt¸mIp¶ ZfnXcpsam¯v Blmcw ]¦ph¨v `£n¡p¶ ‘an{it`mP\w’ Fs¶mcp ]cn]mSn kwLSn¸n¡m³ AhÀ Xocpam\n¨p. A¿¸s\ IqSmsX tbmK¯n ]s¦Sp¯ 11 bphm¡fn \mept]À am{Xta  an[it`m,P\¯n\v k¶²amsbmÅq. ]t£,]cn]mSn¡v {io\mcmbWKpcphnsâ B{Klapsണ്ട¶ {]NcWw aqew kao]{]tZi§fn \n¶mbn Ccp¶qdv t]À A¿¸sâ hoSn\Sp¯pÅ Xpണ്ടnS¸d¼nse an{it`mP\ thZnbnse¯n. H¸ancp¶v `£n¡m³ c³ cണ്ടv ZfnXv Ip«nIsf Hcp kwLmSI³ F¯n¨p. Hcp ZfnXv bphmhv t\cs¯ X¿mdm¡n h¨ncp¶ ]mbkw hnf¼n. FÃmhÀ¡pw CjvSm\pkcWw `£n¡m³ XnIªnÃ. F¦nepw an{it`mP\¯n ]¦mfn¯w Dd¸n¡m³ ]ecpw ]mbkw cpNn¨p aS§n. 1917 sabv 29 mw XobXn \S¶ an{it`mP\¯n\ptijw t\cs¯ FgpXn X¿mdm¡nb {]XnÚmhmNIw A¿¸³ amÌÀ C§s\ sNmÃn. “PmXn hnizmkw imkv{X  hncp²hpw tZmjIchpw A\mhiyhpambXpsImണ്ടv AXns\ CÃmXm¡m³ \nbahncp²aÃm¯hn[w Ignbp¶sXms¡ sN¿psa¶v Rm³ ]qÀ®a\Êmse k½Xn¨v sNbvXpsImÅp¶p”.  Ccp\qdv t]À AXv GÁpsNÃn. PmXn \ioIcW {]hÀ¯\¯nsâ   `mKambn an{it`mP\w kao] {]tZi§nte¡v hym]n¡m³ ‘ktlmZckwLw’ F¶ {]Øm\apണ്ടm¡n A¿¸\pw Iq«cpw Cd§nbtXmsS bYmØnX kaqlw ISp¯ FXnÀ¸pambn cwK¯ph¶p. ktlmZckwLt¯mSv klIcn¡p¶hsc kmapZmbnIambn _lnjvIcn¨p. AhcpsS hoSpIfn apSnapdn¡m³ _mÀ_À hcmXmbn. Ae¡pImÀ IbdmXmbn. hnhmlw ,acWm\´c NS§pIfn \n¶v amÁn\nÀ¯n.. ktlmZckwL¯nepÅhsc kz´w hoSpIfnÂt¸mepw {]thin¸n¡msXbmbn. XpSÀ¨bmb kmaqlnI_lnjv¡cWs¯ sNdp¯v \n¶v sImണ്ടv A¿¸³amÌdpw Iq«cpw ktlmZckwLhpambn apt¶m«v t]mIpsa¶mbt¸mÄ N«¼nIsfhn«v tZtlm]{Zhw G¸n¡m³ XpS§n. F¶m PmXnhnthN\¯ns\Xncmb kacw ktlmZckwLw kmlknIambn XpSÀ¶pt]mbn. hgn \S¡m³ kzmX{´anÃm¯hsc kwLSn¸n¨v hne¡pIÄ ewLn¨v B hgn \S¶p. sImSp§ÃqÀ t£{X¯nse ZpcmNmc§Äs¡Xnsc t£{X\Sbn kXym{Klw kwLSn¸n¨p. Xoണ്ട PmXn¡mÀ t]mepw ZfnXtcmSv Abn¯w ]men¡p¶ Zb\obmhØ Iണ്ടv A¼c¶ ktlmZckwLw {]hÀ¯IÀ tXmÁpsImSp¡m³ Iq«m¡nbnÃ. sImSp§Ãqcn h¨v B{IanIÄ A¿¸³amÌdpsS Xebn Ddp¼n³ IqSv IpSªp.tZtlm]{Zhw G¸n¨p. ‘]peb³ A¿¸³’ F¶v hnfn¨v bmYmØnXnIÄ At±ls¯ AIÁn. Kpcphnsâ D]tZihpw km´z\hpambncp¶p At¸msgÃmw A¿¸sâ Icp¯v. aÀ±\taÁ ]mSpIfn Kpcp XtemSn. “£an¡q A¿¸, {InkvXphns\t¸mse  £an¡q” F¶v Xsâ BZÀi§Ä {]tbmKn¡m\nd§nb A¿¸sâ ZpchØ Iണ്ടv Kpcp Bizkn¸n¨p.
BZyan{it`mP\s¯¡pdn¨v A¿¸³ FgpXn Ab¨ teJ\w ‘anXhmZn’ ]{Xw Xncn¨b¨p. ]{Xm[n]À kn.IrjvWsâ Ipdn¸v C§s\bmbncp¶p. “ teJ\w \¶mbn«pണ്ടv”. {]kn²oIcn¡m³ \nhÀ¯nbnÃ. A¿¸³ amÌÀ \ncmi\mbnÃ. B teJ\w DÄs¸Sp¯n ‘ktlmZc³’ F¶ amknI Bcw`n¨p. AXv ]n¶oSv ssZzhmcnIbpw hmcnIbpw ]{Xhpambn 1917 apX 1956 Pqembv 28 mw XobXn hsc (36 hÀjw) {]kn²oIcn¨p. ktlmZckwL¯nsâ D]ÚmXmsh¶ \nebv¡pw ktlmZc³ ]{X¯nsâ ]{Xm[n]À F¶ \nebv¡pw sI.A¿¸³ _n.F. P\§Ä¡nSbn ktlmZc³ A¿¸³ F¶v Adnbs¸«p. PmXn thsണ്ട¶Xpt]mse aXhpw ssZhhpw a\pjy\v Bhiyansöv At±lw hnizkn¨p. Ignª \qÁmണ്ടnsâ BZy ]IpXnbn aebmf¡cbn cq]saSp¯ bpIvXn Nn´bpsS t{]cIiIvXnbmbncp¶p ktlmZc³ A¿¸³. ]n.tIihtZhv, ssh¡w apl½Zv _joÀ, t]mªn¡c dm^n, Fw.kn. tPmk^v, IpÁn¸pg IrjvW]nÅ XpS§nbhÀ ktlmZc {]Øm\¯n BIrjvScmbn FgpXpIbpw {]hÀ¯n¡pIbpw sNbvXhcmWv. {]PmaWvUe¯n AwKambn sIm¨nbnepw XncpsIm¨nbnepw cണ്ടp{]mhiyw a{´nbmb ktlmZc³ A¿¸³ k`bn \S¯nb Hcp {]kwKw C§s\bmWv. “‘]peb³ A¿¸³ F¶v NneÀ Fs¶ hnfn¡p¶p. AXv Hcp _lpaXnbmbn Rm³ IcpXp¶p. dmhp _lZqÀ, kÀ Fs¶Ãmw kÀ¡mÀ \ÂIp¶ _lpaXnItf¡mÄ tIaw”
. ktlmZckwL¯nte¡v kmlknI bphXzw BIrjvScmIp¶XpsImണ്ടv kaql¯nse {]amWnamÀ AkzØcmbn. \pW{]NcW§Ä hgn sNdp¸¡msc XSbm³ {ian¨p. an{it`mP\w t]mse an{I hnhmlhpw PmXn\ioIcWmÀ°w t{]mÕmln¸nt¡ണ്ടXmsW¶v ktlmZc³ ]{X¯n A¿¸³ apJ{]kwKw FgpXn. XncphXmwIqdn A¿¦mfn Fs¶mcp [\hm\mb ZfnX³ Dsണ്ട¶pw, At±l¯nsâ aIsf hnhmlw Ign¡pIbmWv ktlmZc³ A¿¸sâ e£ysa¶pw bmYmØnXnIÄ Ip{]NcWw \S¯n. kmaqlnI ]cnjvIcW {]hÀ¯\§fpsS Xnc¡n kz´w hnhmlImcyw A¿¸³ amÌÀ ]cnKWn¨nsöXmWv hmkvXhw. 1930  ]mÀÆXndb hnhmlw sN¿pt¼mÄ At±l¯n\v 41 hbÊv Dണ്ടmbncp¶p. an{ihnhmlw t{]mÕmln¸n¡m³ P\§sf Blzm\w sNbvX ktlmZc³ A¿¸³ kzkapZmb¯n \n¶v h[phns\ kzoIcn¨Xv henb hnaÀi\¯n\nSbm¡n. ktlmZc³ ]{X¯nsâ \ne\n¸ns\ _m[n¡p¶ Xc¯n {]Nmcw CSnªp. ]{Xs¡«pIÄ GPâpamÀ s]m«n¨pt]mepw t\m¡msX Xncn¨b¨p. aebmf]{X{]hÀ¯\ Ncn{X¯nse AXy]qÀÆamb Hcp kw`hamwXv. B {]Xnk²nbn \n¶pw Ic Ibdm³ ktlmZc³  ]{Xw ]Wns¸«p. sNdmbnbnse `qkz¯v hnÁv ISw ho«n.]ns¶ 26 hÀjw IqSn ktlmZc³ {]kn²oIcWw XpSÀs¶¦nepw Hcn¡epw ]{Xw em`Icambncp¶nÃ. lrt{ZmK_m[bm IÀi\amb hn{iaw ]ment¡ണ്ടn h¶t¸mÄ A¿¸³ amÌÀ ktlmZc³ ]{X¯nsâ hmXneS¨p. ‘ktlmZc³ A¿¸sâ Bgv¨¡pdn¸pIÄ’ F¶ {]Xnhmc ]wIvXbneqsS At±lw Xsâ Bib§Ä ‘tIcf IuapZn’ hmb\¡mcpambn ]¦ph¨p. 1968 A´cn¡p¶Xphsc Bgv¨¡pdn¸pIÄ At±lw FgpXns¡mണ്ടncp¶p.
{^©v hn¹hw _u²nItemI¯v krjvSn¨ Ne\§Ä sNdpXÃ. 1789  Bcw`n¨ hn¹h¯nsâ kzm[o\w temIKXnsb amÁnadns¨¶p ]dbmw. kaXzw, kzmX{´yw, kmtlmZcyw F¶ al\ob ktµiw {^©v hn¹h¯n \n¶mWtÃm temIsa§pw {]Ncn¨Xv. PmXn\ioIcW{]Øm\§Ä¡v Hcp t]cpIണ്ടp]nSn¡m³ A¿¸³ amÌÀ Ignª \qÁmണ്ടn B ap{ZmhmIys¯ B{ibn¨Xn AXv`pXanÃ. {^m³kn \n¶p hoinb am\hNn´bpsS ]cmKw hln¨ ImÁv aebmfn¡cbn ktlmZc{]Øm\sa¶ Npgen¡mÁmbn kaqls¯ ]nSn¨pe¨p. ktlmZc³ F¶ ]{Xambpw an{it`mP\w, an{ihnhmlw, bpIvXnhmZw F¶o kwLSnX {]Øm\§fmbpw AXphfÀ¶p. ]t£, Ccp]Xmw \qÁmണ്ടnsâ H¯ \Sphn h¨v kmaqlnI \thm°m\ kwc`§sfÃmw s]mSp¶s\ \nÝeambn. ktlmZc³ A¿¸³ ]{X]wIvXn Fgp¯pImc\mbn. {io\mcmbWsâ PmXnhncp² {]Øm\§Ä¡p XpSÀ¨bnÃmsXbmbn. 1957  tIcfw \nehn hcnIbpw Bdpamk¯n\pÅn I½yqWnÌv `cWw Dണ്ടm¡pIbpw sNbvXp.
imkv{Xob tkmjnekhpw I½yqWnkhpw FÃm¯cw kmaqlnI PoÀ®XIÄ¡pw acp¶msW¶v B XXzimkv{X¯nsâ {]tWXm¡Ä hnizkn¨p. ASnØm\hÀ¤¯nsâ PohnXZpcnX§sfÃmw ØnXnkaXzw kwPmXamIp¶tXmsS amdpsa¶v {]Ncn¸n¨p. Ht«sd ]mh§Ä B {]NcW¯n ab§n hoWp. {]NÞamb Hcp ImÁpt]mse hoinbSn¨ kmaqlnI \thm°m\ apt¶Áw Ccp]Xmw \qÁmണ്ടnsâ H¯ \Sphn h¨v sI«S§n. {io\mcmbW {]Øm\§Ä¡pw AXnsâ XpSÀ¨bmbn h¶ ktlmZc {]Øm\§Ä¡pw tIcf¯n ]n³XpSÀ¨bnÃmXmbn. Hcp \Zn Ncn{X¯nsâ ]mXn hgnbn h¨v A{]Xy£ambXpt]mse . ]n¶oSmcpw AtX¸Án At\zjn¨nÃ. hnfshSp¸nsâ Bch§Ä¡nSbn ASp¯ hnfhns\¸Án kÀÆcpw ad¶p. A§s\ Hcp alm{]Øm\¯nsâ A\pkyqXamb Hgp¡v \ne¨p. Ct¸mÄ  A¯cw {]Øm\§Ä Ncn{X¯nse a[pcXcamb HmÀ½ am{Xw.
sNdmbnbnse ktlmZc³ kvamcIw 1985 kmwkvImcnI hIp¸v FsÁSp¯tijw an{it`mP\ Zn\hpw (CShw 16)  A¿¸³ amÌdpsS P\\acWZn\§fpw HutZymKnIambn kvacn¡s¸Smdpണ്ടv. XnI¨pw bmZrÝnIambmWv ktlmZc³ kvamcI I½nÁn 28 hÀjw ap¼v cq]w sImണ്ടXv. ktlmZc³ A¿¸sâ P·Krlw Ncn{XkvamcIw B¡Wsa¶ \nÀt±iaS§nb Hcp dnt¸mÀ«v 1985 BKÌn ho£Ww Zn\]{X¯n {]kn²oIcn¨p. \nbak`kt½f\w \S¶phcp¶ thfbmbncp¶p. tXm¸n chn (A¶s¯ Ipണ്ടd Fw.FÂ.F.) Cu hnjb¯n kÀ¡mcnsâ {i² £Wn¡m³ Hcp§nbXmbn Andªv ]n.sI. thembp[³ CSs]«p. Xsâ \ntbmPIaÞe¯nse {][m\s¸« hnjbambXn\m k`bn AhXcn¸n¡phm³ Xs¶ A\phZn¡Wsa¶v thembp[³ A`yÀ°n¨p. A§s\ chn ]{XhmÀ¯bpw aÁphnhc§fpw thembp[\v ssIamdn. Hnjbw \nbak`bpsS {i²bn h¶t¸mÄ ¯s¶ apJya{´n sI. IcpWmIc³, ktlmZcsâ `h\w kÀ¡mÀ GsÁSp¯v kwc£n¡psa¶pw AXn\mbn I½Án¡v cq] \ÂIpsa¶pw {]Jym]n¨p. As¡mÃw sk]vXw_À 29 mw XobXn sNdmbn ktlmZc³ kvamcI sslkv¡qfn \S¶ Hcp s]mXpkt½f\¯n h¨v ktlmZcsâ P\vaKrlhpw A\p_-Ôapണ്ടmbncp¶ 85 skâv `qanbpw GsÁSp¯v kmwkvImcnIhIp¸n\v ssIamdn .XpSÀ¶v Fw.sI.cmLh³ {]knUâpw sI.BÀ hnPb³ sk{I«dnbpw Bbn ktlmZc³ kvamcI I½nÁnbpw \nehn h¶p.
ssh¸n³ -ap\¼w kwØm\ ]mXbn \n¶v ap¡m IntemaoÁÀ Ing¡v ]pgtbmc¯v ktlmZc³ P\n¨ hoSv, aq¶v \ne sse{_dn aµncw Hcp ]pcmX\aTw F¶nh DÄs¸«XmWv Ct¸mÄ ktlmZc³ kvamcIw. ktlmZcsâ tPjvTy³  ANypX³ sshZyÀ {]ikvX\mb Hcp `njKzc\pw thZXnlmk§fn ]ÞnX\pw Bbncp¶p. At±lw AXnYnIsf kzoIcn¨ncp¶ kvYeamWv aTw. {io \mcmbWKpcp, almihn Ipamc\mim³, tUmIvSÀ ]n.]¸p, hnZym[ncmP N«¼nkzmanIÄ, C.hn.cmakzman \mbv¡À XpS§nb alXvhyIvXnIÄ ChnsS h¶v ]mÀ¯n«pണ്ടv. 2001  sse{_dn aµncw Øm]nXambn. bi: icoc\mb Fw.sI. Ipamc³ Xsâ kzImcy {KÙtiJcw sNdmbn ktlmZc³ kvamcI sse{_dn¡p k½m\n¨p. hn]peamb KthjW]T\kuIcy§fpÅ Cu {KÙmebs¯ D]Pohn¨v CXn\Iw A©pt]À ]n.F¨v.Un. t\Snbn«pണ്ടv. ktlmZcsâ kvacWmÀ°w hÀjw tXmdpw kmlnXy k½m\w \ÂIp¶p. 36 hÀjw \ne \n¶ ktlmZc³ ]{X¯nsâ kvacW \ne\nÀ¯m³ Cs¡mÃw (2013) apX aebmfZn\]{X§fnse anI¨ apJ{]kwK¯n\v AhmÀUv \ÂIn¯pS§n. tI{µ kwØm\ kÀ¡mcpsS [\klmb¯m apkcnkv ss]XrI kwc£W ]²Xnbn s]Sp¯n 130 e£w cq] sNehpÅ \hoIcW {]hÀ¯\§Ä \S¶phcnIbmsw¶v kvamcI sNbÀam³ kn.Pn.sN´macm£³, sk{I«dn sImfthen apcfo[c³ F¶nhÀ Adnbn¨p.ktlmZc³ ayqknbamWv  Cu ]²Xnbnse apJyLSIw. 1889 apX 1968 hsc ktlmZc³ Pohn¨ ImeL«¯nse cmjv{Sob kmaqlnI kw`h§fpsS Hcp t\c\p`hambn amdpw hn[w Cu ayqknbw kÖam¡psa¶v AhÀ ]dbp¶p.  ktlmZc³ A¿¸sâ i_vZtcJ, ssI¸S, PohnX \nanj§fpsS Nn{X§Ä, sIm¨n {]PmaÞe¯n sNbvX {]kwK§Ä,ktlmZcsâ ]{X¯nsâ {]XnIÄ F¶nh S¨v kv{Io³ kt¦X¯n kµÀiIÀ¡v ImWm³ Ahkcapണ്ടmIpw.  2014 AKÌv 22 sI.A¿¸sâ \qÁnbncp]¯©mw P\vahmÀjnI Zn\amWv. Hcp sImÃw \ofp¶ hnhn[ ]cn]mSnIÄ ktlmZc³ kvamcI I½nÁn Bkq{XWw sNbvXphcp¶p. BZy an{it`mP\w \S¶ Xpണ്ടnS¸d¼n DNnXamb in¸kvamcIw ]Wnbpw ktlmZcsâ sh¦e Øm]n¡m\pw Xocpam\n¨n«pണ്ടv. IqSmsX ktlmZc³ kvamcI X]m ap{Z ]pd¯n¡Wsa¶pw I½nÁn B{Kln¡p¶p.

              ssZht¯bpw aXt¯bpw a\pjy\v D]cnbmbn ImWm³ hnk½Xn¨ imkv{XIpXpInbmbncp¶p ktlmZc³ A¿¸³. ‘BÄ ssZh§Ä’ F¶ {]tbmKw BZyambn {]Xy£s¸«Xv ktlmZcsâ apJ{]kwK¯nemWv. Ah\h\nkw F¶ {]tbmKhpw hnaÀi\thfIfn At±lw AhÀ¯n¨p. “BZÀi¯nsâ sImSpapSnbn Ibdn \n¶v Iogv¡m³ Xq¡mbn NmSp¶ bphklPamb kmlknIXzw” F¶mWv Ipamc\mim³ ktlmZkwL¯nsâ {]hÀ¯\§sf A¡me¯v hntijn¸n¨Xv. an{it`mP\w \ÃXpXs¶. AXnt\¡mÄ {][m\atà FÃmhÀ¡pw `£n¡m³ Blmcw Dണ്ടmIpI F¶Xv. F¶v  tUm.]¸p ktlmZct\mSv tNmZn¨p. lnwksb \ymboIcn¡m¯ hcp ]pcmX\ IrXnsb¦nepaptണ്ടm F¶v lnµpaXs¯ ]ÁnbpÅ XÀ¡¯n CSs]«v almXvamKmÔntbmSv t\cn«v A¿¸³ tNmZn¨p. ‘Dണ്ടtÃm ]XÚentbmKkq{Xw’ F¶mbncp¶p D¯cw. F¦nepw PmXn thണ്ട,aXw thണ്ട,ssZhw thണ്ട a\pjy\v F¶v A¿¸³ ASnbpd¨p hnizkn¨p. se\nsâ PohNcn{X¡pdn¸v aebmf¯n BZyambn {]kn²oIcn¨Xv ktlmZc³ ]{XamWv. F¶n«pw ktlmZc³ A¿¸³ Hcp I½yqWnÌv BbnÃ. kmaqlnI ]cnjvicW {]Øm\§Ä¡v I½yqWnÌv ]mÀ«n XpS¡¯nte XSÊambn¯ocp¶Xv At±lw Iണ്ടp. {io\mcmbWKpcphnsâ PmXnclnXkn²m´nsâ kzm`mhnI ]cnWmaw ktlmZc{]Øm\¯neqsS kw`hn¡p¶Xn\mWv \ne\n¸pÅsX¶v At±lw IcpXn. ZuÀ`mKyhim Ncn{X¯nse  HmÀ½s¯Ápt]mse AXv AkvXan¨p. AXn\v ]n¡me cmjv{Sobw {][m\ImcWambn.

\mgnI IÃpIÄ

{]kwK§Ä

samgnIÄ

kvamcI§Ä

Kmedn

_Ôs¸SpI